/pixabay/

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków". Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego". Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".

Od tego, za kogo uważam Syna Bożego zależy moje życie, jak ono będzie się kształtowało. Gdy uznaję Jezusa za Boga, wówczas moje życie staje się błogosławione. Zwrot: Błogosławiony jesteś, jest błogosławieństwem. Moje uwierzenie Jezusowi nie jest sprawą szczególnego rozumienia czy widzenia przeze mnie, albo tego, co przekazali mi inni ludzie, lecz jest skutkiem daru łaski otrzymanej od Boga Ojca. Wiara jest łaską daną każdemu, kto się otwiera na jej przyjęcie.

Jezus uczynił Piotra Skałą, powołując do wspólnoty uczniów. Skałą jest każdy, który wyznaje Chrystusa. Wszystko to, przez co Piotr przeszedł podczas trzech lat Jezusowej działalności na ziemi, było potrzebne. Niekiedy kwestionujemy określone wydarzenia, jako zbędne w naszym życiu, jako te, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Stawiamy wręcz pytanie, dlaczego Bóg dopuścił do pewnych, bolesnych dla nas wydarzeń. Odpowiedź może być i ta, aby nas uczynić Skałą na której buduje swój Kościół.
Uwierzenie Bogu prowadzi przez męczeństwo do uświęcenia. Aby wytrwać do końca w wierności, potrzeba bycia Skałą. Piotr jest świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego. Od świadka wiary Jezus oczekuje tego, że bramy piekielne (oddziały piekła) go nie przemogą. Potrzeba codziennego, stanowczego i konsekwentnego przeciwstawiania się złu przez ukazywanie piękna wiary, którą żyjemy. Oddziały piekła nie zwyciężą Kościoła, którym są wyznawcy Chrystusa.

Czym są klucze królestwa niebieskiego przekazane Piotrowi przez Jezusa? Piotr określi obowiązujące prawa w Kościele. To, co ustali na ziemi będzie posiadało swoją moc w niebie. Klucze królestwa niebieskiego możemy wyjaśnić w sposób następujący: Czegokolwiek zakażesz na ziemi, będzie zakazane w niebie, a na cokolwiek zezwolisz na ziemi, będzie zezwolone w niebie (Komentarz żydowski). Piotr jest osobą powołaną przez Jezusa do zakazywania i zezwalania w Kościele.

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter