Urząd Miejski w Cieszynie serdecznie zaprasza uczniów klas cieszyńskich szkół podstawowych do udziału w konkursie pn. „Oficjalna kartka Wielkanocna Cieszyna”. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej. 

REGULAMIN KONKURSU
NA OFICJALNĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ MIASTA CIESZYNA
 
Urząd Miejski w Cieszynie serdecznie zaprasza uczniów klas cieszyńskich szkół podstawowych do udziału w konkursie pn. „Oficjalna kartka Wielkanocna Cieszyna”. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej.
 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Celem konkursu plastycznego pn. „Oficjalna kartka Wielkanocna Cieszyna” jest podtrzymanie wielkanocnej tradycji obdarowywania się kartkami świątecznymi, promowanie talentów plastycznych, oraz zaangażowanie uczniów cieszyńskich szkół podstawowych do kreatywnej pracy w obszarze sztuk plastycznych.
 2. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Cieszyna przy współpracy z Biurem Promocji, Informacji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas szkół podstawowych z terenu miasta Cieszyna.
 4. Przewidziane jest przyznanie nagrody głównej oraz dziesięciu wyróżnień. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
 5. Praca której zostanie przyznana nagroda główna będzie wydrukowana w formie wielkanocnej kartki świątecznej i otrzyma status Oficjalnej kartki Wielkanocnej Miasta Cieszyn w roku 2019.
 6. Najlepsze prace konkursowe zaprezentowane zostaną w formie wystawy pokonkursowej w Urzędzie Miejskim.
 7. Zwycięzców konkursu wyłania jury konkursowe.
 8. Nagroda główna i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
 9. Organizator wyznacza termin napływania prac konkursowych do 27 marca 2019r. (do godziny 15:30)
 § 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Konkurs kierowany jest do uczniów, przejawiających zainteresowanie sztukami plastycznymi.
  2. Forma i treść pracy jest dowolna, należy uwzględnić jednak, że motywem przewodnim nadesłanych prac mają być święta wielkanocne.
 2. Praca konkursowa może być wykonana w sposób dowolny np.: w formie rysunku, projektu graficznego lub wizualizacji itp., formatu minimalnie A3. Dodatkowo można załączyć krótki opis swojego projektu, który później zostanie wykorzystany podczas wystawy prac.
 3. Kartę zgłoszenia do konkursu wraz z pracą konkursową w terminie do 27 marca 2019r. należy przekazać bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ulicy Rynek 1 (do Biura Promocji, Informacji i Turystyki, pokój 103, godziny otwarcia: pn - czw od 7:30 do 15:30, pt. od 7:30 do 14:30).
 4. Zgłoszenie powinno zawierać wypełnioną i podpisana kartę zgłoszenia wraz z pracą konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika, pełną nazwą szkoły, oraz klasę.
 5. Prace zawierające treści rasistowskie, wulgarne lub agitacji politycznej będą wykluczane z konkursu.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby bliskie członkom Komisji Konkursowej.
8..Za uczestnictwo w Konkursie nie jest przyznawane honorarium. Koszty związane z przygotowaniem projektu do zgłoszenia konkursowego pokrywa Uczestnik.

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I PRZYZNANIE NAGRÓD
 1. Ocena prac konkursowych zostanie dokonana przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
 2. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów: a) jakość estetyczna projektu, b) realizacja tematu przewodniego konkursu, c) kreatywność wykonania
 3. Laureat i inni uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową lub telefoniczną.
 4. W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
 5. 5. Praca której zostanie przyznane 1 miejsce zostanie wydrukowana w formie kartki wielkanocnej promującej Miasto Cieszyn
 
 § PRAWA AUTORSKIE
 1. Uczestnik Konkursu zapewnia, że złożona przez niego praca konkursowa nie narusza praw majątkowych ani osobistych osób trzecich.
 2. W przypadku, gdy w toku Konkursu jury poweźmie podejrzenie co do naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich, a w szczególności prawa autorskiego, jury może na dowolnym etapie konkursu skreślić takiego Uczestnika z listy uczestników Konkursu. W takiej sytuacji skreślonemu z listy Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia. W przypadku, gdy okaże się, że realizacja pracy konkursowej naruszać będzie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Uczestnik Konkursu zobowiązany będzie do zaspokojenia roszczeń osób trzecich, doprowadzenia własnym staraniem i kosztem do zwolnienia Organizatora z długów wobec osób trzecich, zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Organizatora Konkursu na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia Organizatorowi wszelkiej szkody, jaką Organizator Konkursu poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania z pracy konkursowej czy też realizacji projektu.
 § 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne:
a. z akceptacją niniejszego Regulaminu,
b. wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nadesłanych prac konkursowych w mediach zgodnie z punktem 3 Karty zgłoszenia do udziału w konkursie „Oficjalna kartka Wielkanocna Cieszyna”,
c. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora konkursu „Oficjalna kartka Wielkanocna Cieszyna”
d.zapoznaniem się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Prace konkursowe, zakwalifikowane do konkursu „Oficjalna kartka Wielkanocna Cieszyna” przechodzą na własność Organizatora.
3. Po zakończeniu wystawy istnieje możliwość odbioru prac konkursowym w terminie do 15.04.2019 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Po upływie tego czasu autor upoważnia Urząd Miejski w Cieszynie do swobodnego przetwarzania pracy konkursowej zgodnie z pkt 3 załącznika nr 1 do Regulaminu.
4. Prace konkursowe niespełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane przez Komisję Konkursową.
5. Nadesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie oznacza zgodę opiekunów prawnych uczestnika na publikację pracy oraz akceptację niniejszego regulaminu.
6. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest czytelnie podpisana praca konkursowa imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz podanie pełnej nazwy szkoły i klasy.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu oraz do zmiany liczby/formy przyznawanych nagród.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn na jakimkolwiek jego etapie.
9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu.
10. Pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu (33) 479 42 49 lub 479 42 41.
11. Regulamin podlega prawu polskiemu, a ewentualne spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem rozstrzygać będzie polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter