Ewa Kucypera to nowy głos osób starszych i niepełnosprawnych w Cieszynie. Do jej zadań należeć będzie między innymi kreowanie i koordynowanie
polityki senioralnej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wiadomości Ratuszowe:
 To kolejna dobra dla Cieszyna wiadomość. Seniorzy i osoby niepełnosprawne mają w Urzędzie Miejskim swojego „rzecznika”.
Ewa Kucypera: Utworzenie stanowiska ds. osób starszych i niepełnosprawnych to świadome przystosowanie Cieszyna do potrzeb jego mieszkańców. Od lipca bieżącego roku mam przyjemność pełnić funkcję osoby koordynującej środowisko seniorów oraz podmiotów działających na ich rzecz. Już dzisiaj prowadzone są liczne działania skierowane na poprawę jakości życia osób starszych w naszym mieście. 14 września odbędzie się kolejna - II edycja Nadolziańskich Senioralii. W trakcie ww. wydarzenia przewidziane są liczne atrakcje, w tym: turniej gier „stolikowych”, występy; zespołu seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dziecięcego zespołu działającego w ramach Cieszyńskiego Ośrodka Kultury oraz młodych wokalistów. Na terenie miasta we współpracy ze Stowarzyszeniem MANKO realizowany jest projekt „Ogólnopolska Karta Seniora”. Posiadaczem karty może być każda osoba, która ukończyła 60 rok życia. Karta upoważnia do korzystania ze zniżek na wybrane produkty i usługi oferowane przez partnerów (firmy i instytucje) projektu.

WR: W Cieszynie, podobnie jak w większości miast w Polsce, odsetek mieszkańców w wieku senioralnym z roku na rok rośnie.
EK: Rzeczywiście tak jest. Obecnie udział osób starszych, powyżej 60 roku życia stanowi ok. 23 % ogółu osób zamieszkujących Cieszyn, dlatego priorytetem dla nas wszystkich jest rozwój, otwarcie na innowację oraz zaangażowanie w solidarność społeczną mieszkańców. Z jednej strony musimy przygotować nasze miasta na potrzeby seniorów, z drugiej zaś musimy zastanowić się jak wykorzystać potencjał osób starszych, ich wiedzę, umiejętności i doświadczenie, tak aby włączać osoby starsze w życie i funkcjonowanie miasta.

WR: Mówimy tu również o partycypacji społecznej i zatrudnieniu?
EK: Oczywiście, ale nie tylko. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyróżniła osiem podstawowych obszarów związanych z życiem w przestrzeni określonej, jako „miasto przyjazne starzeniu się”. Należą do nich także: transport, mieszkalnictwo, szacunek i inkluzja społeczna, komunikacja i informacja, wsparcie społeczności i usługi zdrowotne oraz przestrzenie publiczne i budynki.

WR: Zatem od czego należy zacząć?
EK: Ewolucję życia miasta powinniśmy rozpocząć od zmiany społecznej świadomości, czyli redefinicji pojęcia starzenia się. Wszak „aktywne starzenie się” to proces, który trwa przez całe życie. Patrząc z tego punktu widzenia łatwo zauważyć, że tworzenie miasta przyjaznego starzeniu się przynosi korzyści dla wszystkich jego mieszkańców, zarówno tych, którzy osiągnęli już wiek 60 lat, jaki i tych, dla których ta perspektywa wydaje się być odległą.

WR: W takim razie zapytam o konkrety. Od czego zacznie Pani swoją współpracę z seniorami?
EK: Za mną pierwsze spotkanie z Cieszyńską Radą Seniorów oraz kierownikami jednostek miejskich, których działania w różnym zakresie dotykają problemów osób starszych w naszym mieście. Najważniejszym tematem, który wymaga uwagi w pierwszej kolejności jest zbudowanie polityki senioralnej. Wprowadzenie lokalnej strategii działania będzie kolejnym krokiem w mojej pracy. Już teraz odbieram pierwsze sygnały dotyczące potrzeb zgłaszanych przez tę grupę społeczną. 

WR: Dlatego tak istotnym jawi się aspekt budowania solidarności międzypokoleniowej?
EK: Tak. Pozwoli to na stworzenie warunków dla osób starszych na większą samodzielność w kierowaniu i kreowaniu własnego życia. Godnym zauważenie winien być fakt, iż dzięki ogromnemu zaangażowaniu osób starszych, zarówno z Rady Seniorów jak i innych organizacji - w budowanie przestrzeni publicznej to właśnie seniorzy stają się „rzecznikami” osób, które ze względu na rożne dysfunkcje – niepełnosprawność, mogą skorzystać na proponowanych rozwiązaniach. Niewątpliwie ułatwienia proponowane przez seniorów przyniosą również udogodnienia dla młodych ludzi ‒ rodziców z małymi dziećmi.

WR: Wspomina Pani również o adaptacji przestrzeni publicznej…
EK: Ponieważ to kolejny ważny aspekt, który będzie przedmiotem prac przy budowaniu lokalnej strategii działania na rzecz seniorów. Z licznych sygnałów docierających do Urzędu, zgłaszanych między innymi przez Radę Seniorów, organizacje zawodowo zajmujące się pomocą osobom starszym i organizacje pozarządowe - dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb tej grupy społecznej winno stanowić ważny aspekt miasta i jego infrastruktury. Mając na uwadze powyższe do zadań osoby pracującej na stanowisku ds. osób starszych i niepełnosprawnych będzie należała optymalizacja współpracy instytucji miejskich oraz organizacji pozarządowych przy urządzaniu przestrzeni publicznej. Dlatego synergia pracy proponowana przez Urząd Miejski w Cieszynie, poprzez powołanie nowej funkcji, jest tak ważna przy tworzeniu „Miasta przyjaznego seniorom”. 

 /źródło: Wiadomości Ratuszowe nr 14 /13 lipca 2018/
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter