Uroczystej Mszy świętej za Ojczyznę w bielskiej katedrze w dniu 3 maja br. przewodniczył ks.biskup Piotr Greger. Przy ołtarzu wraz z ks. biskupem Piotrem modlili się księża: Antoni Młoczek - proboszcz katedry, Zbigniew Powada – proboszcz senior katedry, ppłk Mariusz Antczak – kapelan 18 batalionu powietrznodesantowego w Bielsku-Białej oraz Stanisław Sojka - senior wikariusz katedry.

W wygłoszonej homilii ks. biskup Piotr powiedział, że „dzisiejsze uroczystości mają dwa wymiary, które się wzajemnie przenikają: jeden sięga korzeniami Konstytucji ogłoszonej 3 maja 1971r., a drugi ma swoje źródło w dwudziestym stuleciu, kiedy dwa lata po wydarzeniach określanych mianem cudu nad Wisłą, biskupi polscy uzyskali od papieża Piusa XI pozwolenie na oddawanie w tym dniu szczególnej czci Matce Chrystusa w tytule Królowa Polski. W syntetyczny sposób te dwa wymiary naszego świętowania – narodowy i religijny, łączy w sobie czytane dziś słowo Boże, ukazujące zwycięski proces zmagania się dobra ze złem: mówi o tym zarówno fragment wizji św. Jana oraz Ewangelia, która koncentruje swoją uwagę na tajemnicy krzyża. Konstytucja 3 maja, jak powiedział ks. biskup Piotr: „była całkowicie oparta na szacunku do Bożego Prawa. Podstawą ładu społecznego, gospodarczego i politycznego, a zarazem stabilnym fundamentem narodu są – według Konstytucji z 1791 roku – przykazania zawarte w Dekalogu. Zwracała także uwagę na budowanie więzi społecznych w duchu braterstwa, co jest – na tamte czasy – zjawiskiem odważnym i nowym w skali całego świata”. Na zakończenie ks. biskup Piotr powiedział:

"Prośmy dziś Pana Boga, aby ta cząstka Polski, która dziś gromadzi się wokół Chrystusa Dobrego Pasterza, potrafiła odważnie i odpowiedzialnie stanąć pod sztandarem duchowej wolności Ojczyzny, pod tym sztandarem, na którym jest wizerunek naszej Matki Królowej. W tym duchu błagamy dziś Boga słowa modlitwy dnia dzisiejszego:Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi  przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju”.

W modlitwie w bielskiej katedrze wzięli udział duchowni Kościoła ewangelicko-augsburskiego, wraz z biskupem seniorem diecezji cieszyńskiej Pawłem Anweilerem. W świątyni obecni byli przedstawiciele parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, władz samorządowych, miejskich i gminnych oraz reprezentanci wojska, policji, straży pożarnej, licznych organizacji kościelnych i świeckich.

Uroczystościach w bielskiej katedrze udział również wzięły: Kompania Honorowa 18 batalionu powietrznodesantowego, Bielska Orkiestra Dęta - Formacja Wojskowa, liczne poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, Harcerzy ZHP i ZHR oraz stowarzyszeń i szkół.

Tekst i foto: Marian SzpakPodziel się artykułem:
FaceBook  Twitter