W dniu 24 listopada br. uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata,  ks. biskup Roman Pindel przewodniczył Eucharystii w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. Eucharystię wspólnie z ks. biskupem Romanem celebrowali asystenci parafialni Akcji Katolickiej i  Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z diecezji bielsko- żywieckiej.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest dorocznym świętem patronalnym, członków diecezjalnej Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W wygłoszonej homilii nawiązał do pierwszego czytania ( 2 Sm 5, 1-3) Namaszczenia Dawida na króla.

„Jezus jest królem na wzór Dawida w tym sensie, że dzieli z całą ludzkością naturę człowieka. W ciele, które przyjął przez Wcielenie, jest reprezentantem w znaczeniu mocnym całej ludzkości. Dlatego też może wziąć na siebie grzechy wszystkich ludzi. Z drugiej strony w ludzkim ciele reprezentuje absolutną Boską władzę nad światem”.

„Jezus jest królem wszechświata na wzór Dawida także i w tym sensie, że Jego panowanie jest Boskiego pochodzenia i nie potrzeba ludzkiej zgody, by miał władzę nad światem. Jezus mający władzę nad każdym człowiekiem i reprezentujący całą ludzkość składa ofiarę z Siebie i przedstawia ją Ojcu, ona zaś dokonana jeden raz w dziejach świata wystarcza za wszystkie grzechy świata. Jest nieporównywalna nawet ze wszystkimi ofiarami, które by mogły być złożone przez wszystkich ludzi. Na znak tego zadośćuczynienia Bóg wskrzesza Jezusa z martwych i pozwala Mu być jedynym Pośrednikiem, wstawiającym się nieustannie przed Ojcem jako ten, który Mu poddaje wszystko w sposób doskonały”

Na zakończenie ks. biskup Roman wezwał, by uznać panowanie Chrystusa, „aby był Królem wszechświata nie tylko z nadania Ojca, ale i z naszego wolnego wyboru”. „Przede wszystkim przez poddanie Mu naszej woli, we wszystkim, co czynimy w domu, pracy, naszym zaangażowaniu w Kościele, w naszej misji i w naszym apostolstwie”.

Uroczystość uświetnił swym występem Chór św. Józefa z Zabrzega pod dyrekcją Sylwii Strządały, a na organach zagrał Daniel Strządała.

Podczas uroczystości przyjęto nowych członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej wręczył dekrety nowym księżom asystentom Parafialnym Oddziałom  Akcji Katolickiej oraz nowym Prezesom. Powitano również członków nowego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Zamarskach wraz z księdzem asystentem Kazimierzem Walusiakiem oraz prezesem  Przemysławem Żebrokiem.

Akcja Katolicka w diecezji bielsko- żywieckiej została erygowana przez ks. biskupa Tadeusza Rakoczego 21 listopada 1996 r. Obecnie w naszej diecezji bielsko- żywieckiej istnieje kilkadziesiąt parafialnych oddziałów tego stowarzyszenia.

Na przełomie XIX i XX w. duży wpływ na kształtowanie się idei akcji miała działalność papieża Leona XIII. Jego społeczne encykliki powodowały budzenie się wśród katolików świeckich świadomości, że oni także są odpowiedzialni – obok hierarchii kościelnej – za losy Kościoła. Odpowiedzialność to czynne angażowanie się w apostolstwo. Zaczęły wówczas powstawać stowarzyszenia robotników i związki młodzieży chrześcijańskiej.

Papież ten, budując chrześcijański ustrój społeczny, olbrzymią rolę wyznaczał świeckim. W swojej najsłynniejszej encyklice społecznej z 15 maja 1891 r. „Rerum novarum” stwierdził, że dwa główne czynniki – hierarchia kościelna i wierni świeccy – muszą współpracować, aby społeczeństwo zmierzało do właściwego celu i panował spokój społeczny. Całą społeczną działalność tego papieża można uważać za pierwszy krok do ukształtowania późniejszej Akcji Katolickiej.

Akcja Katolicka jako nazwa pojawiła się w 1903 r. Papież Pius X w swym motu proprio z grudnia 1903 r. rozwijający się ruch apostolstwa świeckich określił jako chrześcijańską akcję ludową lub akcją katolicką. Chcąc nadać temu ruchowi określony kierunek, ogłosił encyklikę „Il fermo proposito” w 1905 r., w której po raz pierwszy ten ruch nazwano Akcją Katolicką (lub też Akcją Katolików).

Kilka lat po ukazaniu się encykliki „Rerum novarum” ks. biskup Józef Bilczewski oraz ks. biskup Józef Sebastian Pelczar powołali do życia Akcję Katolicką w Galicji, która oprócz czytelni ludowych, kół rolniczych i kas oszczędnościowych zajmowała się również pomocą potrzebującym.

Dziewiątego września 1929r., obradująca w Poznaniu Komisja Prawna Episkopatu Polski postanowiła utworzyć Akcję Katolicką. W kwietniu 1930r. Konferencja Episkopatu wyłoniła specjalną komisję do zatwierdzenia statutu organizacji, który zredagował sam Prymas Polski – August Hlond. Papież Pius XI zatwierdził dokument pismem Sekretariatu Stanu z 27 listopada 1930 roku. Tym samym polski Statut Akcji Katolickiej uzyskał, obok statutu włoskiego, otrzymał najwyższą sankcję prawną. 24 listopada 1930 roku kard. Hlond erygował Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu. Statut ustanowił patrona dla stowarzyszenia w osobie św. Wojciecha oraz przyjął Święto Chrystusa Króla jako główną uroczystość Akcji Katolickiej w Polsce.

Po II wojnie światowej władze komunistyczne rozwiązały wszystkie stowarzyszenia świeckie, w tym Akcję Katolicką. Po upadku komunizmu stowarzyszenie odrodziło się na wyraźne życzenie papieża Jana Pawła II wypowiedziane do biskupów polskich w roku 1993. Dekret erygujący Akcję Katolicką podpisał 2 maja 1996 r. Prymas Polski ks. kardynał Józef Glemp. Następstwem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Częstochowie w dniach 20-21 listopada 1998 roku. Delegaci wybrali dziewięcio osobowy zarząd oraz trzech kandydatów na prezesa stowarzyszenia. ks. kardynał Józef Glemp desygnował do tej funkcji Halinę Szydełko z diecezji rzeszowskiej. W dniach 23-25 listopada 2001 r. w Poznaniu odbył się I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej pod hasłem „Chrystus nadzieją przyszłości”.

W grudniu 2000 roku Akcja Katolicka w Polsce przystąpiła do Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej (FIAC) – organizacji, która skupia 50 stowarzyszeń z Europy, Afryki, Ameryki i Azji.

Papież Jan Paweł II, na którego życzenie doszło do odrodzenia organizacji, tak powiedział podczas pielgrzymki do Polski w roku 1997: „Dzisiaj potrzebni są ludzie świeccy rozumiejący potrzebę stałej formacji wiary. Jakże dobrze się stało, iż została przywrócona do życia w Kościele na polskiej ziemi Akcja Katolicka (…), która obok różnych ruchów i wspólnot modlitewnych staje się szkołą wiary”.

Tekst i foto: Marian Szpak 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter