Akademickie Forum Humanistyczne w ATH w Bielsku-Białej zorganizowało wykład prof. dr hab. Ewy Chmieleckiej na temat „Co nowego w ramach kwalifikacji? Perspektywa krajowa, europejska, globalna.”

Prelegentka z warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej jest ekspertem w zakresie badań nad szkolnictwem wyższym, kierującym projektem ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji. PRK to narzędzie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji porządkujące kwalifikacje nadawane w systemach oświaty, szkolnictwa wyższego i poza nimi. Ułatwia porównywanie ich ze sobą oraz odnoszenie do kwalifikacji funkcjonujących w innych krajach.

Istotne znaczenie tematyki przedstawionej w wykładzie dla portalu „Gwiazdka Cieszyńska” zrelacjonował dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH prof. dr hab. Marek Bernacki:

„Kilkudziesięciu pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym także władze rektorskie i dziekańskie ATH, wzięło udział w wykładzie prof. Ewy Chmieleckiej, ekspertki bolońskiej i specjalistki w zakresie Krajowych Ram Kwalifikacji, który odbył się w czwartek 24 listopada w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego. W godzinnym wystąpieniu prelegentka przekonywała zebranych, że KRK pozostają trwałym osiągnięciem i elementem procesu kształcenia na polskich uczelniach wyższych. Uzasadniała konieczność wspierania zintegrowanego systemu edukacji obejmującego nie tylko zdecydowaną większość państw europejskich, ale także Stany Zjednoczone, Kanadę, a nawet niektóre kraje Azji Środkowej. Dużą część swojego wykładu prof. Chmielecka poświęciła piątemu poziomowi, jako "brakującemu ogniwu" polskiego systemu kształcenia. Lukę, wypełnianą niegdyś przez szkoły policealne - przekonywała - powinny zastąpić teraz uczelnie wyższe, wprowadzając studia 2- lub 3-semestralne zakończone uzyskaniem dyplomu specjalisty w danej dziedzinie. Studia takie, wpisujące się w ideę LLL (Long Life Learning), zaznaczyła pani Profesor, mogą być szansą dla wielu regionalnych wyższych szkół, które mają problemy z naborem studentów w okresie niżu demograficznego. Po wykładzie nastąpiła półgodzinna wymiana zdań między prelegentką a zgromadzonymi w audytorium słuchaczami. Uzupełnieniem spotkania były najnowsze materiały dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacji, które uczestnicy wykładu otrzymali w prezencie. Pobyt w ATH prof. Chmielecka zakończyła odwiedzeniem Galerii Akademickiej i wysłuchaniem prelekcji prof. Ernesta Zawady nt. malarstwa Stefana Gierowskiego”.

Akademickie Forum Humanistyczne w ATH powstało w ubiegłym roku z inicjatywy i pod patronatem dziekana Wydziału H-S prof. dr hab. Marka Bernackiego i funkcjonuje jako platforma wymiany myśli między przedstawicielami środowisk humanistycznych skupionych m.in. w placówkach kulturalno-oświatowych i naukowych naszego regionu.

Tekst: Urszula Omylińska
Fotografie: prof. dr hab. Marek Bernacki, Andrzej Omyliński

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter