Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się 16 kwietnia br. przed bielską katedrą od pobłogosławienia ognia przez ks. biskupa Romana Pindla. od którego zapalił paschał.

Na świecy paschalnej ks. biskup Roman kreślił krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega). Oznacza to, że na początku był Bóg i on też przyjdzie na końcu jako Miłosierny Sędzia. Na paschale ks. biskup Roman zapisał bieżący rok, chcąc podkreślić, że Chrystus przechodzi od punktu alfa (od stworzenia świata) do punktu omega (końca świata) historii zbawienia, która przechodzi również przez ten konkretny rok. Ks. biskup Roman mówił przy tym: Chrystus wczoraj i dziś (żłobiąc pionowe ramię krzyża); Początek i Koniec (żłobiąc poziome ramię krzyża); Alfa (żłobiąc literę alfa);i Omega (żłobiąc literę omega); do Niego należy czas (żłobiąc pierwszą cyfrę bieżącego roku); i wieczność (żłobiąc drugą cyfrę bieżącego roku); Jemu chwała i panowanie (żłobiąc trzecią cyfrę bieżącego roku); przez wszystkie wieki wieków. Amen (żłobiąc ostatnią cyfrę bieżącego roku). Ponadto ks. biskup wbił w paschał pięć gwoździ (gron) symbolizujących pięć ran Chrystusa, mówiąc przy tym: Przez swoje święte rany (wbija pierwsze grono) jaśniejące chwałą (wbija drugie grono) niech nas strzeże (wbija trzecie grono) i zachowuje (wbija czwarte grono) Chrystus Pan. Amen (wbija ostatnie grono). Swoją symbolikę ma również światło świecy paschalnej, rozjaśniające mroki ciemnego kościoła, odwołuje się do Chrystusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia, nadając mu sens, a także do stworzenia świata kiedy w mrokach ciemności rozbłysła światłość. Opisuję to celowo,gdyż większość wiernych zgromadzonych jest w świątyni i nie widzi tego co dzieje się na zewnątrz.

Następnie diakoni  wnieśli zapalony paschał do katedry, zatrzymując się u progu, na środku świątyni i przed ołtarzem głównym śpiewając: Światło Chrystusa.  Zebrani  odpowiedzieli wówczas: Bogu niech będą dzięki. Wszyscy zapalają świece od płomienia paschału, podając sobie światło.

Po wprowadzeniu paschału do katedry nastąpiła liturgia słowa, a po której ks. biskup Roman wygłosił homilię. W wygłoszonym słowie  Bożym ks. biskup Roman powiedział:

„W dzisiejszej wieczornej liturgii wielką rolę odgrywają ogień i woda dla wyrażenia tego co czytamy i co wyznajemy dzisiaj. Ogień i woda muszą być nowe. Całą liturgię rozpoczęliśmy przed świątynią, od nowego ognia z ogniska zapalając paschał i nasze świece. Ogień rozświetla mrok panujący wśród zgromadzonych w świątyni a później, już przy zapalonych światłach był podtrzymywany, gdy słuchaliśmy orędzia śpiewanego o tym co stało się przez śmierć Jezusa i jak zmienił się nasz status przez Jego zmartwychwstanie. Z zapalonymi świecami wyznamy wiarę, która ma sens, jeżeli Chrystus zmartwychwstał, jak pisze św. Paweł. O naszym wybraniu Jezusa za Pana i Zbawiciela przypominać będzie Paschał przy ołtarzu, abyśmy oczekiwali innego ognia, który w dniu Pięćdziesiątnicy wskazywał na zstąpienia Ducha Świętego. Woda pojawia się w tej liturgii nie tylko jako świeża oraz świeżo poświęcona, nie tylko przez modlitwę, ale i przez zanurzenie w niej paschału, świecy co roku nowej i stawianej przy ołtarzu na okres wielkanocny. Wodą będziemy też pokropieni na znak odnowienia najważniejszego aktu naszego życia, czyli chrztu. Wyrażamy wiarę, że bez śmierci i zmartwychwstania Jezusa nie moglibyśmy być oczyszczeni z grzechu, ani stać się dziećmi Bożymi. Wyrzekając się grzechu i Szatana wyrażamy pragnienie żyć w wolności dzieci Bożych. Dziś publicznie i jako Kościół wyznamy wiarę, wychodząc z procesją, która przypomina tryumfalny pochód ze starożytności. Poniesiemy znaki Jezusowego zwycięstwa, które postawione obok ołtarza będą przypominać o tym, że Chrystus wziął nas na tryumfalną pochód, byśmy wiedzieli, że jesteśmy po stronie pewnego Zwycięzcy. Zanim wyjdziemy w procesji z Najświętszym Sakramentem, w postaci Chleba niosąc Jezusa Zmartwychwstałego, podsumujmy zwycięską kampanię Jezusowego zwarcia ze śmiercią, grzechem i Szatanem. Pójdźmy w szlakiem zwycięskim Jezusowej Paschy od przygotowań w Ogrodzie Oliwnym przez Wieczernik, przesłuchanie i wydanie wyroku, ukrzyżowanie i śmierć. W Wieczerniku Jezus powierzył Apostołom słowo Boże i sakramenty dla budowania wspólnoty wierzących. Zapewnił ich też o nowej obecności w Kościele, przez proklamowanie Jego śmierci podczas sprawowania Wieczerzy Pańskiej. Będzie ona uprzywilejowaną obecnością aż On nie przyjdzie znów na końcu czasu. Takie zamiary Jezusa Paweł ujawnia w Liście do Kościoła w Koryncie (11, 26).  Samo Zmartwychwstanie jak i pierwsze ukazywania się Jezusa nie na darmo przedstawia się z udziałem wielkiej Chorągwi, często z krzyżem jako znakiem, który wskazuje skąd wzięło się zwycięstwo. Przez zmartwychwstanie Jezusa Śmierć okazuje się bezsilna wobec nowego i innego Jego życia i ciała. Grzech zdrady Piotra nie zostanie nawet wypomniany przez Jezusa, bo przecież Zmartwychwstały nie będzie wypominał słabości nie dość doświadczonego żołnierza, który otrzymał niezwykłą misję wobec innych Apostołów, gdy Jezus zapewniał: „Ja prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj swoich braci” (Łk 22, 31). Zwycięski wódz po zwycięskiej bitwie zbiera rannych, chowa poległych i odbija tych, których nieprzyjaciel trzyma w niewoli. Od początku Kościół wyznaje, że zanim trzeciego dnia Chrystus zmartwychwstał, wcześniej „zstąpił do piekieł”, a to znaczy, że nie do potępionych, ale do biblijnego Szeolu, by z tego stanu oczekiwania na zbawienie wyprowadzić wszystkich sprawiedliwych, poczynając od Adama, Abla, Abrahama, Jakuba i Mojżesza. Z powodu tego zwycięstwa Chrystusa trzeba nam dzisiaj powtarzać słowa, które przez wieki stanowiło pozdrowienie wierzących w Niedzielę Zmartwychwstania: „Chrystus zmartwychwstał”. Prawdziwie zmartwychwstał”- powiedział na zakończenie ks. biskup Roman Pindel.

Po homilii nastąpiła liturgia chrzcielna, w trakcie której śpiewano Litania do wszystkich świętych,  po której nastąpiło błogosławieństwo wody przez ks. biskupa Romana (poprzez  trzykrotne zanurzenie w niej paschału) oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Ceremonię liturgii Paschalnej zakończyła uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem, wokół katedry. Procesja jest radosnym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego. Na zakończenie ks. biskup Roman  udzielił zebranym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Tekst i foto: Marian Szpak 

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter