Na jesienne spotkanie rekolekcyjne w dn. 24 – 26 listopada br. zaproszono absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego z diecezji gliwickiej, katowickiej i bielsko-żywieckiej oraz członków KIK Katowice – sekcja Gliwice do Ośrodka Spotkań i Formacji Archidiecezji Katowickiej im. św. Jadwigi Śląskiej w Brennej położonego w pięknej scenerii Beskidu Śląskiego.

Organizatorami spotkania byli Lidia i Jacek Bachniakowie, kontynuujący tradycję spotkań rekolekcyjnych duszpasterstwa akademickiego założonego przez śp. ks. Herberta Hlubka. Prowadzili je ks. dr Sebastian Marecki i dr Danuta Piekarz – biblistka, italianistka, wykładowca Uniwersytetu Jagielońskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kolegium Filozoficzno-Teologicznego OO Dominikanów w Krakowie, w latach 2008 – 13 powołana przez papieża Benedykta XVI do Papieskiej Rady ds. świeckich, autorka wielu książek o tematyce biblijnej. Temat rekolekcji brzmiał „Biblia – droga naszego życia…”. Przewidziano również wykład uczestnika rekolekcji prof. dr hab. Aldony Skudrzyk – pracownika UŚ w Katowicach nt „Etyka słowa”,  oraz codzienne Msze św, adorację Najświętszego Sakramentu i kończące dzień - Apele Jasnogórskie. Pod kierunkiem prowadzącej wykład dr Danuty Piekarz poznaliśmy etapy powstawania Biblii, jej układ i budowę, Psalmy, Ewangelie synoptyczne, Ewangelię św Jana, Dzieje Apostolskie, Listy św. Pawła. Był to czas pogłębiania tematyki związanej z Biblią, formacją chrześcijańską, wyciszenia, modlitwy zacieśniającej relacje z Bogiem.

O swoich refleksjach i przemyśleniach podczas tych rekolekcji  tak wypowiedzieli się uczestnicy: prof. dr hab.  Aniela Dylus – z diecezji warszawskiej: „Na rekolekcjach  nt. „Biblia – droga naszego życia ...” po raz kolejny przekonaliśmy się, że rzeczywiście tak jest. Modląc się psalmami nie tylko wielbimy Boga, skarżymy się, cieszymy się, ale i uczymy się nazywania swoich uczuć czy odczytywania historii narodu wybranego. Co ważne, poniekąd modlimy się w imieniu innych. Poznaliśmy etapy powstawania Ewangelii synoptycznych, w tym hipotezę dwóch źródeł, język tych tekstów, specyfikę poszczególnych autorów i różnice między nimi. Ich historyczności dziś nikt nie podważa, zaskoczeniem dla wielu było porównywanie tekstów ewangelicznych do współczesnej literatury faktu. Dzięki mądrym interpretacjom  niektórych przypowieści, mniej będzie wątpliwości przy ich lekturze. Dowiedzieliśmy się, że przeklęty przez Jezusa  - bo nie owocujący, uschły figowiec to symbol Izraela, zaś przypowieść o nieuczciwym zarządcy (Łk 16) to pochwała człowieka, który myśli o przyszłości – a nie jego nieuczciwości, jak się niekiedy przypuszcza. Odmienność Ewangelii św. Jana, jej głębię teologiczną poznawaliśmy w trakcie kolejnych wykładów. Próbując do niej docierać trzeba spełniać dwa warunki: „spocząć na piersi Jezusa i przyjąć Matkę”. Poznaliśmy kilka hipotez na temat identyfikacji „ucznia umiłowanego”. Prawdopodobnie jest nim św. Jan. Jak w kalejdoskopie przewijały się przed naszymi oczyma postacie: Jana Chrzciciela, Nikodema, Samarytanki, uzdrowionego niewidomego, Łazarza, Matki Zbawiciela, Piłata, Piotra, Marii Magdaleny, Tomasza. Każda inna, „soczysta”, pełna życia. Każdą Jezus spotyka indywidualnie, nazywa po imieniu i oczekuje osobistej odpowiedzi na skierowane do niej wezwanie. W pełnej symboliki Ewangelii Janowej każdy szczegół jest pełen znaczenia. Na przykład płótna, które zostały w grobie po zmartwychwstaniu Chrystusa nie będą mu już nigdy potrzebne. Co innego płótna, w które owinięty był Łazarz – wskrzeszony, wyszedł z grobu owinięty w płótna. Każdy z uczestników rekolekcji zabierze zapewne do domu inną myśl przewodnią. Godna uwagi jest ta zawarta w Modlitwie Arcykapłańskiej (J 17): Jezus rozmawia z Ojcem o każdym z nas! Jaki muszę być ważny i cenny, skoro jestem tematem dialogu Trójcy Świętej!”.

Prof. dr hab. Aldona Skudrzyk – z diecezji sosnowieckiej: „Dni rekolekcji w Brennej można by określić jako czas przybliżania biblijnych realiów, możliwość udziału w tamtych realiach. Dr Danuta Piekarz – znakomita biblistka – w jasnym przekazie dzieliła się z nami swą niezwykłą wiedzą, błyskotliwą interpretacją istotnych szczegółów rzutujących często na rozumienie sensu nauki Chrystusa. Niezwykle cenna jest dla mnie możliwość wzbogacenia emocjonalnego odniesienia do sytuacji bohaterów biblijnych przypowieści, które stanowią przedmiot modlitewnych medytacji”.

Zbigniew Zwierzyński
– z diecezji gliwickiej: „W ciągu kilku wykładów dr Danuty Piekarz   mieliśmy okazję zapoznać się z jej spojrzeniem na współczesne rozumienie wybranych ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Dzięki tym wykładom odnowiłem znaczenie wiele różnych zagadnień i problemów interpretacyjnych pojawiających się podczas czytania  Pisma Świętego. Wiele niezrozumiałych dotąd fragmentów opowieści i wyrażeń biblijnych, ich kontekstu historycznego, obyczajowego i językowego wyjaśniło się po naświetleniu ich przez wykładowcę. Dzięki temu zamierzam, z nowym zapałem i wiedzą, przystąpić do lektury tej najważniejszej dla chrześcijaństwa Księgi”.

Jolanta O.
z diecezji bielsko-żywieckiej: „”Biblio Ojczyzno moja!” - To cytat z Romana Brandstaettera, ale ja tak odczytałam temat i  treść rekolekcji.  Stały się one dla mnie ponownie wielką zachętą do modlitwy liturgią godzin i czytania Pisma Świętego. Pani dr Danuta Piekarz po zapoznaniu nas z układem ksiąg Starego Testamentu dokonała w sposób zachwycający uczestników, ciepły, uzupełniony anegdotami przeglądu Księgi Psalmów, Ewangelii synoptycznych (wg Łukasza, Marka, Mateusza) oraz uzupełniła o Ewangelię św. Jana, stanowiącą ich „uzupełnienie”. W niedzielę Chrystusa Króla, na zakończenie rekolekcji, omawiała z nami Dzieje Apostolskie i listy św. Pawła z Tarsu.  Listów jest 14. Pisał je w podróży, w więzieniu. Zawierają całe bogactwo myśli Apostoła Narodów, a zarazem obywatela rzymskiego. Poznajemy w nich ojcowskie serce św. Pawła, ogrom doznanej łaski od Boga do głoszenia Ewangelii i troskę, aby Dobra Nowina o usprawiedliwieniu przez wiarę w Chrystusa dotarła aż po krańce ziemi.  Tu nasuwa się analogia: w naszych czasach takim Apostołem Narodów był św. Jan Paweł II („Wstańcie, chodźmy”), Jego następca Benedykt XVI i  obecnie papież Franciszek – „Idźcie i głoście” !  (21. podróż do Azji). Jednym słowem św. Paweł jest apostołem mądrości Krzyża, głosi Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan (1 Kor 1,22), który nas pierwszy ukochał, umarł za nas,  grzeszników i dla nas Zmartwychwstał, aby nas zbawić. Żyje i daje nam siłę do życia wg Dekalogu. Św. Paweł ma świadomość, że wszystko otrzymał darmo, jest dziełem Bożej łaski, nie umniejszającej wolnej woli człowieka. Jest osobą angażującą się w pełni w każde podejmowane dzieło, odważny wśród niebezpieczeństw. Jest świetnym mówcą, organizatorem i przywódcą nawracającym pogan, znoszącym niewygody podróży i więzienie. Zachęca do modlitwy i dziękczynienia w każdym położeniu oraz trwania przy Osobie Jezusa. Jestem wdzięczna i dziękuję księdzu prowadzącemu,  pani dr Danucie Piekarz oraz organizatorom rekolekcji za tak wielkie ubogacenie i zachętę do większej przyjaźni ze św. Pawłem i Pismem Świętym”.

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter