Serwis społeczno-chrześcijański
www.gwiazdkacieszynska.pl

I.    Postanowienia ogólne
II.   Definicje
III.  Rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis
IV.  Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
V.   Warunki umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
VI.  Obowiązki użytkownika
VII.  Własność intelektualna
VIII. Odpowiedzialność serwisu oraz obowiązki usługodawcy
IX.   Postępowanie reklamacyjne
X.    Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
XI.   Patronat medialny
XII.  Postanowienia końcowe

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Serwis internetowy działający pod adresem internetowym www.gwiazdkacieszynska.pl, udostępniony jest Użytkownikom przez Stowarzyszenie "Dziedzictwo św. Jana Sarkandra" w Cieszynie, pl. Dominikański 2,  43-400 Cieszyn, NIP: 5480019863, REGON: 070443272.
2.    Serwis internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.    Regulamin Serwisu internetowego określa w szczególności:
  3.1.    rodzaje, zakres oraz zasady świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną,
  3.2.    warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3.3.    obowiązki Użytkownika,
  3.4.    tryb postępowania reklamacyjnego,
  3.5.    odpowiedzialność oraz obowiązki Usługodawcy.
4.    Każdy Użytkownik zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Serwisu do przestrzegania postanowień Regulaminu.
5.    Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
6.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II.    DEFINICJE
1.    ADMINISTRATOR, USŁUGODAWCA (OPERATOR) – Stowarzyszenie "Dziedzictwo św. Jana Sarkandra" w Cieszynie, pl. Dominikański 2,  43-400 Cieszyn, NIP: 5480019863, REGON: 070443272
2.    FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
3.    KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.
4.    REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
5.    SERWIS - serwis internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.gwiazdkacieszynska.pl umożliwiający korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem przez Usługodawcę.
6.    STRONY - Użytkownik oraz Usługodawca.
7.    UŻYTKOWNIK (USŁUGOBIORCA) – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu i wyraziła zgodę na treść Regulaminu.
8.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
9.    SKRZYNKA INTENCJI - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu, umożliwiający Użytkownikowi przesłanie wiadomości bezpośrednio do Usługodawcy.
10.    NEWSLETTER – usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących informacji związanych z Serwisem.
11.    FORUM DYSKUSYJNE - usługa elektroniczna udostępniona Użytkownikom przez Usługodawcę, umożliwiająca wymianę wzajemnych poglądów oraz informacji w czasie rzeczywistym między Użytkownikami.

III.    RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS
1.    Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:  
  1.1.    prowadzenie Konta w Serwisie,
  1.2.    udostępnianie Forum Dyskusyjnego,
  1.3.    udostępnienie Skrzynki Intencji,
  1.4.    korzystanie z Newslettera.
2.    Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w  Regulaminie.
3.    Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV.    WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1.1.    komputer z dostępem do Internetu,
  1.2.    dostęp do poczty elektronicznej,
  1.3.    przeglądarka internetowa,
  1.4.    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2.    W celu rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu opisanych w rozdziale III ust. 1 pkt. 1.1 oraz pkt. 1.2, Użytkownik musi dokonać rejestracji Konta za pomocą Formularza Rejestracji. W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane.
  2.1.    adres poczty elektronicznej, z którego korzystać będzie w związku z usługami świadczonymi drogą elektroniczną w ramach Serwisu,
  2.2.    nick,
  2.3.    hasło.
3.    Warunkiem założenia Konta w Serwisie przez Użytkownika jest akceptacja Regulaminu.
4.    Dane podane przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji Konta, są niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz rozpoczęcia korzystania z Usług Elektronicznych w ramach Serwisu.
5.    Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, na inne podmioty, bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy, pod rygorem nieważności.

V.    WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.    Świadczenie Usług Elektronicznych przez Serwis ma charakter nieodpłatny.
2.    Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  2.1.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2.2.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia komentarza na Forum Dyskusyjnym albo zaprzestaniu jego zamieszczania przez Użytkownika.
  2.3.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu ze Skrzynki Intencji jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestaniu jego wysyłania przez Użytkownika.
  2.4.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.    Użytkownik w ramach korzystania z Forum Dyskusyjnego, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
  3.1.    zamieszczać informacje oraz pliki,
  3.2.    opisywać umieszczone przez siebie pliki.
4.    Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu polegające w szczególności na umieszczaniu lub udostępnianiu określonych plików lub jakichkolwiek innych treści oznacza, iż Użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia i/lub udostępnienia takich treści (np. plików, komentarzy) lub jakichkolwiek innych treści w Serwisie. Konsekwencje działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko i jest odpowiedzialny w szczególności za wszelkie działania podejmowane w związku z korzystaniem z Serwisu.
5.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczenia całości lub części treści publikowanych przez Użytkownika. W szczególności nie zostaną umieszczone treści zawierające wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.), obrażające osoby, narodowości, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego), zawierające informacje nie sprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

VI.    OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1.    Użytkownik zobowiązuje się do udzielania Usługodawcy informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych.
2.    Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem a także dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich.
3.    Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VII.    WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1.    Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem oraz Konta Użytkowników, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji, należą do Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie.
2.    Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Serwisu do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Serwisu, bez zgody Usługodawcy lub niezgodnie z Regulaminem.
3.    Użytkownik, umieszczając na Koncie dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

VIII.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
1.    Wykonując umowę zawartą pomiędzy Stronami, Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę Elektroniczną z należytą starannością.
2.    Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z Usług Elektronicznych Serwisu.
3.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
4.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody czy straty wynikające z niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z Serwisu w szczególności spowodowane błędnie lub niepoprawnie wprowadzonymi danymi przez Użytkownika.

IX.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS
1.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1.1.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem formularza kontaktowego lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  1.2.    W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  1.3.    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  1.4.    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

X.    WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.
  1.1.    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z Newslettera).
  1.2.    Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  1.3.    Usługodawca może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w ramach Serwisu, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
  1.4.    Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2.    Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

XI.    PATRONAT MEDIALNY
1.    Zasady przyznania patronatu:
  1.1.    Wniosek o przyznanie patronatu Usługodawcy, Użytkownik (wnioskodawca) może przesłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: pl. Dominikański 2,  43-400 Cieszyn.
  1.2.    Użytkownik starający się o patronat musi dołączyć do wniosku szczegółowy plan przedsięwzięcia, który stanowi przedmiot patronatu medialnego.
  1.3.    Wniosek wraz ze szczegółowym planem przedsięwzięcia, powinien zostać złożony nie później niż 2 miesiące przed dniem rozpoczęcia wydarzenia.
  1.4.    Przyznanie patronatu medialnego nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub logistycznego przez Usługodawcę dla organizatora przedsięwzięcia.
2.    Przyznanie patronatu medialnego oznacza:
  2.1.    uzyskanie przez Użytkownika (wnioskodawcę) o patronat, logotypu Usługodawcy,
  2.2.    umieszczenie informacji o przedsięwzięciu na stronie internetowej Usługodawcy,
  2.3.    umieszczenie informacji o przedsięwzięciu w Newsletterze Usługodawcy.
3.    Informacja o przyznaniu patronatu Usługodawcy jest zamieszczona na stronach internetowych organizatora przedsięwzięcia.
4.    Organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany poinformować współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym patronacie.
5.    W przypadku objęcia patronatem Usługodawcy całości przedsięwzięcia, organizator zobowiązany jest umieścić informację o przyznanym patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej, na której znajdują się informacje o danym przedsięwzięciu.
6.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca może odebrać przyznany wcześniej patronat.
7.    O odebraniu patronatu organizator jest informowany telefonicznie oraz mailowo.
8.    Odebranie patronatu zobowiązuje organizatora przedsięwzięcia do bezzwłocznej rezygnacji z używania przyznanego patronatu oraz wycofania wszystkich materiałów informacyjnych i promocyjnych, na których widnieje logo Usługodawcy.

XII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Umowy zawierane przez Usługodawcę w ramach działalności Serwisu zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Polski.
2.    Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu wiążą Użytkownika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usług Elektronicznych w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach przez Serwis.
3.    Wszystkie postanowienia Regulaminu mają na celu doprecyzowanie ustawowych praw i obowiązków Użytkownika, a nie ich wyłącznie lub ograniczenie. Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie właściwego prawa w przypadku jakiejkolwiek niezgodności Regulaminu z obowiązującym prawem.
4.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd.